All for Joomla All for Webmasters

 Rozwijamtechnik t 17y tradycyjną dla tej serii wydawniczej problematykę historii techniki i przemysłu i pożytków płynących z ich uprawiania, a także aktywnej ochrony dziedzictwa przemysłowego i technicznego Polski i roli jaką ochrona zabytków kultury technicznej odgrywać może w gospodarce, polityce społecznej, kulturze. Mówimy o archeologii przemysłowej jako sztuce interpretacji zabytku, o rodzącej się na naszych oczach nowej dyscyplinie naukowej, którą traktować można w kategoriach nauki podstawowej i stosowanej, czerpiącej ze źródła jakim jest materialny dokument dziedzictwa cywilizacyjnego, ale też posługującej się eksperymentem. Znamienną cechą archeologii przemysłowej jest przy tym kontekst społeczny, polityczny, gospodarczy. Wszystko to sprawia, że zabytek stanowić może również znakomite narzędzie dydaktyczne programów edukacyjno-oświatowych, dopełniających podstawę programową szkolnictwa wszystkich szczebli. Istotne to może być o tyle, że jedną z barier wzrostu postrzegamy w niskim poziomie kultury technicznej Polski, a jej stan decyduje dzisiaj o pozycji narodu w świecie globalnej gospodarki. Ważne to też o tyle, że znajdujemy nawet uczelnie wyższe kształcące „dla przyszłości”, tak jakby to było możliwe bez znajomości dziejów przemysłu czy techniki, podstawowych narzędzi rozwijania kultury technicznej inżyniera.
W rzędzie zamieszczonych w tym tomie artykułów znajdziecie Państwo m.in. rzecz o stoczniach Odry górnej i środkowej, o bielsko-bialskich projektach samochodów małolitrażowych, o pionierskich konstrukcjach lotniczych Adolfa Warchałowskiego, o polskich lotnikach w Eskadrze Statków Powietrznych „Ilia Muromiec”, i działaniach lotnictwa polskiego w wojnie polsko – ukraińskiej 1919 roku, o roli techniki w wojnie powietrznej lat 1939-1945, o systemach wodnych w lasach dolnośląskich, o historii, architekturze i rozwoju przestrzennym zielonogórskiej Fabryki Budowy Mostów i Wagonów „Beuchelt & CO”. Inne odkryją przed Wami przemysł kosmiczny Polski, poprowadzą nad Kanał Elbląski, ku dziejom Kolei Górnośląskiej i Mławskiej Kolei Dojazdowej, wynalazczości na polu transportu lotniczego, kolekcjonerstwu i ochrony pojazdów zabytkowych

Flotyllę FOMT cumujemy w awanporcie górnym śluzy „Szczytniki”, którego pojemność jest ograniczona. Miejsce to nie rokuje też większych nadziei na stałą .lokalizacje tutaj zabytkowych statków odrzańskich, których kolekcja będzie rosnąć.Znakomitym basenem dla statków muzeum odrzańskiego mógłby stać się port „Ujście Oławy”, do 2014 roku eksploatowany przez wocławską spółkę Hydrokrusz. Dziś obiekt ten jest w przededniu ogłoszenia przetargu na jego operatora. Dlatego jeszcze raz chcemy przypomnieć i przedstawić argumenty przemawiające za ulokowaniem tam stanowiska statków muzealnych FOMT:

- bezpieczeństwo cumowanych tam jednostek, także w przypadku zagrożenia powodziowego. Obok awanportu górnego śluzy Szczytniki to optymalne z uwagi na warunki hydrograficzne, stanowisko dla Muzeum Odry

002. p2

- zabytkowy charakter portu, powstałego w latach 1842-1844 dla zimowania statków parowych, pasażerskich, od 1866 zaopatrującego plac budowy wodociągów miejskich w materiały budowlane, od 1871 pełniący rolę portu węglowego Zakładu Wodociągowego „Na Grobli”, od 1945 – portu zaopatrującego miasto również w kruszywa i piasek. To jedyny port na Odrze, który utrzymał oryginalny – z czasu powstania – kształt basenu i kanału wejściowego i oryginalne skarpowe nabrzeża, umocnione kamieniem,

- lokalizacja portu, w centrum miasta, dostępnego różnymi środkami komunikacji, także od wody, w pobliżu Zakładu Wodociągowego „Na Grobli”, którego udostępnienie społeczeństwu w roli muzeum techniki Fundacja promuje od 1986 r., który to postulat stanowił również jedną z przesłanek powołania Fundacji Otwartego Muzeum Techniki do życia, ze znakomitym zresztą udziałem władz miasta,

- walory kulturowe obszaru w widłach Odry i Oławy, wyjątkowe w skali Europy, mogące stanowić doskonałe oparcie programów rekreacyjnych, kulturalnych, oświatowych, edukacyjnych, a także turystyki, w tym industrialnej. Obszar ten spełnia wszystkie warunki uzasadniajace stworzemnie na jego terenie Poarku Kulturowego, a może i podjęcie działań w kieunku wpisania go na listę Dziedzictwa Światowego UNESCO

- walory przyrodnicze, port jest również siedliskiem bobrów.

Przejęcie portu przez Fundację sprzyjać będzie promocji tego obszaru i jego przysposobieniu do nowych zadań:

- portu muzealnego

- portu jachtowego

- skansenu zabytków związanych przede wszystkim z żeglugą i budownictwem wodnym – na działce między basenem portowym a rzeką Oławą,

Użyczenie portu Fundacji może być tym atrakcyjniejsze, że program jego odbudowy i eksploatacji można by wiązać z programem budowy we Wrocławiu w obszarze Śródmiejskiego Węzła Wodnego Otwartego (Przestrzennego) Muzeum Techniki, na którego globalną kolekcję złożyłyby się m.in. i wrocławskie elektrownie wodne, i śluzy komorowe, nabrzeża, Zakład Wodociągowy „Na Grobli” oraz zabytkowe jednostki pływające. Zakładamy, że dynamicznie rozwijająca się we Wrocławiu ich kolekcja – a zyskała międzynarodowe uznanie – w ciągu kilku najbliższych lat powiększy się o dalsze jednostki, dla których port „Ujście Oławy” stanowić może naturalne oparcie, wpisując w obszar kulturowy Odry śródmiejskiej także program sprzyjający ochronie zabytkowego portu i jego otwarciu na centrum miasta. Wydaje się to o tyle istotne, że można zakładać, że obszar w widłach Odry i Oławy stanie się w najbliższej przyszłości terenem intensywnych działań inwestycyjnych, co również może sprzyjać programom ochrony dziedzictwa obszaru cywilizacyjnego wideł Odry i Oławy i udostępnienia jego walorów społeczeństwu.

Przekazanie nam socjologicznie zdegradowanego dzisiaj obszaru portu, szybko podniosłoby jego atrakcyjność, sprzyjałoby również konstruowaniu nowych programów zasadzanych na szerszym terenie wideł Odry i Oławy. Pport „Ujście Oławy” przybliżyłoby miastu i jego mieszkańcom. Mógłby to być znakomity czynnik i trwały owoc roli Wrocławia manifestujący również zwrot miasta ku wielkiej europejskiej rzece, a powstałe tutaj Muzeum znacząco mogłoby promować miasto i budować jego pozycję w kraju i w Europie.

 IMG 20210521 112615

 

W niedzielę 25 września dzięki uprzejmości Muzeum Wsi Opolskiej oferta edukacyjna Muzeum Odry pod nazwą Odrzańska Odyseja zagościła na 8 Święcie Plonów organizowanym przez Muzeum Wsi Opolskiej.opole
Było to wydarzenie zamykające sezon pełnego udostępniania ekspozycji muzealnej skansenu. W naszym programie znalazły się wystawy planszowe „Dzieci Odry”, „Statek domem, żegluga matką”. W pawilonie wystawowym (3 x 3 m) kiermasz książki o tematyce odrzańskiej, historii techniki i ochrony zabytków techniki. Na multimedialnym tablecie projekcja filmów o tematyce odrzańskiej („Kapitańskie opowieści”, „Zimowisko”, Odrzańska Odyseja” i inne) oraz fotografii odrzańskiej prezentującej statki czasu pary i style życia załóg, Dla najmłodszych prowadziliśmy warsztaty modelarskie i plastyczne dla dzieci przy 2-osobowych stolikach. Pomimo mało sprzyjających prognoz oraz technicznych utrudnień dla kierowców, zwiedzających w tym dniu nie zabrakło. Z naszej oferty skorzystało łącznie prawie 2000 osób, co przy tej jesiennej aurze, możemy uznać za sukces.

 

 

 

2020 NCK dofinans interwencje rgb PION

Do góry